Moje hnojiva

Založeny porosty pro novou úrodu

Polní vycházka v Nabočanech

Na počátku druhé poloviny září jsme se sešli na již tradičním místě v Nabočanech, kde za podpory pracovníků Osevy Agri Chrudim, a.s. a CEREA, a.s. více než deset let provádíme pokusy s řepkou ozimou. Na vlastní kůži zde zakoušíme rozmary přírody spojené zejména s nedostatkem či nadbytkem srážek a v poslední době i s nutností ošetřit pokusy proti hrabošům tak, aby nebyly znehodnoceny výsledky. Součástí prezentace výsledků jsou i polní vycházky konané pravidelně na podzim a na jaře. Účastníci vycházek z řad zemědělců mají možnost seznámení s aktuálním výživným i zdravotním stavem porostů za přítomnosti zkušených odborníků.

I letošní podzimní polní vycházka začala krátkými přednáškami v zasedací místnosti ředitelství Osevy Agri Chrudim, a.s. Ing. Košál seznámil účastníky s novými trendy v oblasti přesného zemědělství. Řada z nás se poprvé v praxi seznámila s výsledkem hodnocení utužení půdy prostřednictvím půdního senzoru SoilXplorer, který pracuje na základě zpracování elektromagnetických impulsů a podává reálnou informaci o stavu půdy. Na základě této informace lze měnit např. aktuální hloubku zpracování půdy. Výsledné zmapování pokusného pozemku ukázalo jak vysokou citlivost přístroje, tak velmi dobrou úroveň vyrovnanosti pozemku. Tyto údaje svědčí o dobré agronomické úrovni podniku a umožňují zajištění důvěryhodných výsledků pokusů, kdy vyrovnanost pozemku tvoří základ úspěchu. Již známější je technologie CropXplorer (známější pod původním názvem Isaria), která umožňuje variabilní hnojení dusíkem a jeho lepší využití což je nejen ekonomické ale i ekologické. Účastníci vycházky se seznámili s novými hnojivy a jejich využitím. Dobrých výsledků je dosahováno aplikací podzimního přihnojení řepek prostřednictvím hnojiv s obsahem inhibitorů nitrifikace LOVOGRAN IN, ENSIN® a ALZON® neo-N. Na půdách s nízkým obsahem vápníku se osvědčilo hnojivo KalciFert obsahující 7 % dusíku a 43 % vápníku jako CaO. Hnojivo zlepšuje využití živin, podporuje růst a vývoj kořenové soustavy, plní hygienickou a ekotoxikologickou funkci a podle výsledků MENDELU zvyšuji výnos o více než 16 %. Jako zajímavá výživářská varianta se ukázalo startovací hnojivo NPS immunMax obsahující 5 % nitrátového a 15 % amonného dusíku, 10 % vodorozpustného fosforu (P2O5), 10,8 % síry (S), 2 % hořčíku (MgO), 7 % vápníku (CaO), 0,5 % železa (Fe) a 0,2 % manganu (Mn). Hnojivo lze aplikovat rovněž jako regenerační dávku na jaře pro ozimou pšenici.

Ing. Roman Hrdina zastupoval na polní vycházce Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Odborně shrnul uplynulou sezonu i založení porostů pro příští sklizeň. Podle prvních odhadů lze předpokládat, že plocha řepky v ČR opět o něco poklesne a to na úroveň kolem 370 000 ha. Vzhledem k relativnímu dostatku srážek jsou porosty řepek v regionu v dobrém stavu, aplikovány jsou regulátory růstu. Některé porosty, zejména ty dříve seté bude potřeba regulovat dvakrát. Ing Hrdina seznámil účastníky s přehledem chorob a škůdců, které lze v následujícím období na porostech očekávat a se strategií boje proti nim. Na žádost SPZO byly povoleny do řepky nové insekticidy, zejména proti mšicím.

Ing. Kučera seznámil účastníky semináře s výživným stavem navštívených porostů. Ten je uveden v tabulce č.1

Tab.č.1 : Výživný stav porostů : Polní vycházka 17.9.2019

BBCH

 stanoviště

 odběr vzorku 12.9.2019

N

P

K

Ca

Mg

S

B

Zn

Mn

Mo

H1R

14

 Den Preol 2020

6,37

0,40

4,02

3,82

0,29

0,90

17,4

35,5

36,7

1,06

0,27

17

 Za zahradami

5,72

0,55

4,56

2,80

0,33

0,57

16,3

31,5

26,6

0,89

2,73

13

 Topol V louce

6,28

0,34

3,78

2,99

0,29

0,87

14,2

48,8

30,4

0,70

0,13

 

velmi vysoký obsah

vysoký obsah

mírný nadbytek

optimální obsah

mírný nedostatek

nedostatek

velmi silný nedostatek

Z tabulky vyplývá velmi dobré zásobení porostů dusíkem, draslíkem, vápníkem, hořčíkem, sírou i molybdenem. Slabší je obsah fosforu a manganu a silný nedostatek se projevil u bóru. V tomto případě lze doporučit aplikaci BOROSANU Forte nebo BOROSANU Humine v dávce 3 l/ha. Vzhledem k předpokladu intenzivního růstu v následujícím období a nižšímu obsahu fosforu bude vhodné aplikovat listové hnojivo LOVOFOS v dávce 5 l/ha.  Rozdíly ve hmotnosti jedné rostliny jsou způsobeny termínem setí. I méně vyvinuté porosty však mají letos dobré předpoklady dosáhnout optimálních hodnot pro přezimování, které je možno efektivně podpořit LOVOHUMINE K v dávce 5 l/ha. Samostatným problémem je obsah minerálního dusíku (N-min) v půdě. Zjištěné hodnoty se na našich pozemcích pohybovaly v rozmezí  130-200 k N/ha. Prakticky veškerý dusík se nachází v nitrátové formě. Ve srovnání s rokem 2018 jsou relativně nižší, naopak srovnání s rokem 2017 ukazuje zásobu N-min vyšší.  Vzhledem k tomu, že od poloviny září do konce vegetace zbývá poměrně dlouhé období, lze předpokládat, že porosty odeberou do zimy významné množství dusíku (cca 80 a více kg/ha). Na druhé straně bude zásoba dusíku doplňována mineralizací organické hmoty v období tzv. podzimního maxima mineralizace, které nastupuje v období října. K případnému podzimnímu přihnojení dusíkem je proto potřeba přistupovat diferencovaně podle pozemků a využít možnosti aplikace hnojiv  s inhibitory nitrifikace, příp. doplnit síru či chybějící bór. Zde se nabízí řada hnojiv typu LOVOGRAN.

Nedílnou součástí polní vycházky bylo posouzení zdravotního stavu porostů. Již v průběhu přednášek hodnotil ing. Karel Říha vzorky napadených rostlin, které přinesli účastníci semináře, a poskytnul podrobný výklad k možnostem ochrany. To nejzajímavější a všestranné hodnocení zdravotního i však stavu proběhlo na poli.

Naprostá většina agronomů je přesvědčena, že letošní srážky jsou dostačující podmínkou pro optimální vzejití porostů. K OPTIMÁLNÍMU porostu je ale na celé řadě lokalit daleko. K tomu dopomohla letošní sklizeň, kdy každý mohl vidět mezi černými semeny velkou část rezavě až červeně zbarvených semen. Podle řady zkoušek jde o nedozrálá semena. Je pravdou, že klíčivost i těchto barevných semen byla vysoká (nedozrálá semena neobsahují kyselinu abscisovou, která působí jejich dormanci). Ale je nutné rozlišovat mezi „klíčivostí“ (navíc za optimálních téměř sterilních, vlhkostních i teplotních podmínek bez negativních vlivů v klasických zeminách) a „vzcházivostí“. Světle zbarvená semena mají energii vzcházivosti výrazně nižší a hlavně je vzcházení výrazně opožděné. Proto ještě dnes ve vzrostlých nebo i přerostlých porostech nacházíme rostlinky s dvěma listy atd. Řešením se ukazuje (velmi rozumně cílené) použití mořidel a růstových regulátorů na osivo. Moření Lumipozou ukazuje mimo insekticidní také stimulaci kořenového systému.

Podobně je nutné uvažovat jak o vysokých teplotách uvnitř ornice (stále se pohybují mezi 15-20 stupni Celsia!) a o tom, že již řadu let nedošlo k promrznutí ornice do 30 až 40 cm a tak nedochází k rozrušení všech vrstev, které agronom v půdě za vegetační dobu různými stroji „vyrobí“. Proto se stále více projevuje nutnost hloubkového kypření a podobných zásahů.

Podobné vlastnosti porostu jsme viděli i na zmíněném dni Preol v Nabočanech. Vlivem cíleného způsobu dodávání živin se na některých variantách projevuje nedostatek některých prvků. Ale je pravdou, že zcela obecně se v letošním roce objevují spíše nedostek síry a hořčíku (mozaikovitost listových čepelí) bez vlivu zásoby těchto prvků v půdě, než rozvoj chorob! Přesto je potřeba uvažovat o všech pěti chorobách působících nouzové dozrávání, většinou poradců jsou shrnovány pod pojem verticiliové vadnutí řepky. Je lépe jim předcházet, než je dodatečně léčit (fuzarióza, kořenomorka, suché trouchnivění kořenů, fomová hniloba krčků a kořenů a verticiliové vadnutí). K tomu je ale potřeba podstatně širší prostor (včetně biologické ochrany a použití SDHI přípravků) …. prohlédněte si galerii s nalezenými škůdci a chorobami.

Nejen optimální porosty

Řada porostů je silně „mapovitá“, nebo na nich teprve nyní (přesto, že setí proběhlo v polovině srpna) začínají jednotlivě vzcházet řepky, ale také (i bez použití preemergentních herbicidů) i jednotlivých plevelů. V tomto případě se také nejedná o známé špatné a pozdní vzcházení na svažitějších pozemcích. Dokonce jsou na pozemcích místa s porostem, který bychom při tomto průběhu počasí běžně očekávali. Ale naprostá většina honu, ať už na rovině nebo svažitá, je téměř čistá a téměř bezplevelná nebo s ojediněle vzcházejícími rostlinami řepky silně poškozenými škůdci – nikdo nebude provádět ochranu na pole, kde není souvislý porost a naopak pole bez insekticidní ochrany bude téměř bez rostlin, které zdecimují škůdci. Takovéto porosty se vyskytují jak v místech s aplikací glyfosátu, tak tam, kde před a po setí nebyl použit vůbec žádný herbicid. S podobným jevem jsem se setkal již v loňském roce na pěti lokalitách na Moravě i v Čechách.

Je nutné řešit dobré zapravení a předchozí aktivaci posklizňových zbytků. Tím lze omezit jak problémy se vzcházením, tak omezit infekční tlak (nebo spíše zvýšit jejich přirozenou odolnost).

Zaručí dobrý obsah živin v půdě dobrou výživu?

Půdní zásoba živin je pro rostlinu nejdůležitějším faktem. Přesto vlivem průběhu počasí a vlastností půdy dochází k mírným deficiencím v rostlině průběžně. Podle „starých pánů výživy“ platí, že jestli zjistíme nedostatek živiny před viditelnými příznaky na rostlině, lze předpokládat, že její doplnění (hlavně mimokořenově) zamezí sklizňovým a kvalitativním ztrátám.

Nyní je na listech velké části porostů řepky viditelné mapování listových čepelí jako příznak nedostatku síry i tam, kde je síry v anorganickém rozboru dostatek

V podzimním období narůstá důležitost zásobení rostlin fosforem. Proto k mimokořenové výživě patří nejenom klasicky doporučovaná močovina s hořkou solí. Důležitější je, za současného obecně rozšířeného mírného nedostatku fosforu v rostlinách, aplikace PK hnojiva „na list“. Takováto aplikace spolu s růstově regulačními látkami sjednotí porost, zvětší průměr kořenového krčku a zpevní ho, zvýší jeho odolnost jak k chorobám, tak k nízkým teplotám. Velkou důležitost má také aplikace stopových prvků (Cu, Mg, Mn) i ve velmi nízkých koncentracích.

Při pokračování současného počasí – dostatek vody, teplota, ... – bude potřeba provést druhou aplikaci regulátorů růstu. A podle stavu porostu zřejmě s dobrým fungicidním účinkem, použitelná budou i hnojiva připravující rostliny na zimu svým obsahem cytokininu.

Jan Kučera, Radek Košál (AGROFERT) + Karel Říha (externí poradce)