Moje hnojiva

Inhibitory dusíku

Každý den lze udělat něco lépe. I s dusíkatými hnojivy.

Je známo, že rozkladem NH3 dochází k okyselování půd a eutrofizaci povrchových vod a má také nepřímý vliv na podnebí. Odhaduje se, že asi 1 – 2 % úniku NH3 se později přemění na oxidy dusíku a účinek těchto emisí má na atmosféru závažné enviromentální důsledky, jako je např. poškozování ozónové vrstvy či globální oteplování. Asi 70 % emisí N2O a 90 % emisí NH3 je způsobeno zemědělskou činností. Mnoho vědeckých prací ukázalo, že NBPT může účinně zabránit emisím NH3 a N2O. Například podle Cantarella & al. (2018) (Agronomic efficiency of NBPT as a urease inhibitor: A review. Journal of Advanced Research 13: 19-27) přidání NBPT k močovině snížilo emise NH3 o cca 70 % a N2O na hladinu porovnatelnou s nehnojenou kontrolou. 

Na zvýšení efektivnosti použití dusíku se, kromě správných zemědělských postupů,  používají i inhibitory nitrifikace a ureázy. Ty mohou potenciálně snížit emise NH3 a N2O do atmosféry, nebo vyplavování dusičnanů (NO3) z půdy.

Ztráty dusíku nepředstavují pouze ekonomické ztráty pro zemědělce, ale jsou současně významným zdrojem skleníkových plynů.

Rostoucí tlak na snižování nákladů, nižší vyrovnávací platby, vyšší náklady na provozní prostředky, nízké výrobní ceny požadované na trhu a v neposlední řadě rostoucí požadavky na ekologické aspekty hnojení – to jsou největší úkoly, před nimiž dnes zemědělské podniky stojí. Požadují se proto řešení, která ušetří pracnost, sníží náklady, zvýší výnosy a současně budou šetrnější k životnímu prostředí.

Efektivnější a ekologičtější hnojení se stabilizovaným dusíkem

Význam a přínos

Ekonomický

Environmentální

 

Inhibitor ureázy

Inhibitor ureázy (2-NPT) zpomaluje přeměnu močoviny na amoniak o jeden až dva týdny. Vytvořený amoniak se může proto lépe vázat v sorpčním komplexu. Riziko ztrát amoniaku je téměř vyloučeno. Dobrá stabilita účinné látky 2-NPT v granulích hnojiva zajišťuje dobrou účinnost i po více než desetiměsíční době skladování.

 

Inhibitor nitrifikace

Inhibitor nitrifikace zpomaluje přeměnu dusíku amonné formy na mobilní nitrát o šest až deset týdnů. Riziko nebezpečí vyplavování dusičnanů a ztrát denitrifikací ve formě oxidu dusného nebo N2 je tak značně sníženo. 

Další informace