Moje hnojiva

LOVODAM 30

LOVODAM 30 se používá k základnímu hnojení před setím nebo výsadbou, k přihnojování během vegetace a k urychlení rozkladu zaorané slámy. Aplikaci lze provádět postřikovači a hnojivou závlahou, případně i letecky. Pro základní dusíkaté hnojení jej lze použít neředěný, a to ke všem plodinám, nejčastěji během předseťové přípravy půdy. K přihnojování plodin během vegetace se používá buď v koncentrovaném stavu (obiloviny, řepka, travní porosty) nebo zředěný (u většiny ostatních plodin). Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy apod.) nepoužíváme LOVODAM 30 těsně před setím. Ekonomicky výhodná je aplikace povolených kombinací LOVODAM 30 s přípravky chemické ochrany rostlin. Při použití je třeba respektovat příslušné předpisy pro ochranu včel.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
celkový dusík jako N v %     30,0
močovinový dusík jako N v %     15,0
Hodnota pH     7,2 – 7,9
biuret v %     max. 0,5
nečistoty na sítě 0,5 mm v %     0,0

Rozsah a způsob použití

Pro určení potřeby hnojení dusíkem se doporučuje využít platných normativů a dalších objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin) při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny.

LOVODAM 30  je možno použít k základnímu hnojení, k přihnojování během vegetace, k urychlenému rozkladu zaorané slámy a k přípravě široké palety NPK suspenzí. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze LOVODAM 30 použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám. Velmi vhodně zapadá do systému předzásobního hnojení fosforem a draslíkem. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy apod.) nepoužíváme LOVODAM 30 těsně před setím. Vzhledem k tomu, že LOVODAM 30 obsahuje rychle i pozvolně působící formy dusíku, je možno jím hnojit na jaře před setím (se zapravením) a na půdách s dobrými sorpčními vlastnostmi jednorázově po celou vegetaci (jarní ječmen, oves, směsky na zeleno a jiné). K přihnojování během vegetace se používá buď v nerozředěném stavu (především ke hnojení obilnin, řepky a travnatých porostů) nebo zředěný  (zejména při dávkách dusíku pod 10 kg  N/ha a u většiny dvouděložných rostlin).

Aplikační dávky

LOVODAM 30 je  možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení. Na kvetoucí porosty  lze aplikovat jen v době mimo letu včel. Společná aplikace s povolenými přípravky na ochranu rostlin je možná a výhodná.

Při míchání LOVODAM 30 s hnojivy NP 8-24-0 je nutno dodržet následující poměry míchání, aby se dosáhla stálost směsi, potřebná pro bezporuchovou aplikaci (dle diagramu rozpustnosti při 0 °C):

Poměr na 1000 litrů se dávkuje v litrech! Ve 100 litrech je kilogram.

N : P2O5 NP 8-24-0 LOVODAM 30 voda N P2O5
0,3 : 1 1 000 - - 10 30
0,5 : 1 700 100 200 10,9 21
0,8 : 1 600 200 200 13,8 18
0,9 : 1 550 250 200 15,2 16,5
1,1 : 1 500 300 200 16,7 15
1,5 : 1 400 350 200 17,7 12

Směs NP 8-24-0 s LOVODAM 30 se musí připravovat v nádržích s měřitelným objemem a s možností míchání nebo přímo v zásobnících aplikátorů, které si okalibrujeme. Při přípravě se postupuje tak, že se do nádrže dá potřebný objem NP, potom určené množství vody a nakonec LOVODAM 30. Po naplnění je nutno obsah nádrže minimálně 15 minut promíchat. Při nedodržení výše uvedených poměrů dochází ke tvorbě krystalů, které přejdou do roztoku jen dalším přidáním vody, čímž se snižuje koncentrace živin.