Moje hnojiva

Specifika letního „organického“ hnojení

Červenec a srpen jsou často využívány pro aplikaci statkových a organických hnojiv na zemědělskou půdu. Pozemky jsou po sklizni hlavních plodin dobře sjízdné, umožňují plně využít potenciál aplikátorů a tím zvýšit efektivitu hnojení. Statková a organická hnojiva (včetně slámy) jsou významným zdrojem organických látek a živin pro půdu i pěstované plodiny. Aby bylo působení hnojiv skutečně efektivní, je důležité si připomenout nové i ověřené poznatky o přeměnách organických látek a živin po jejich aplikaci do půdy.

Využití slámy pro hnojení

Sláma je v současnosti běžně využívané statkové hnojivo ze skupiny „skliditelných rostlinných zbytků“. Mnohé vědecké studie se problematikou rozkladu slámy v půdě zabývají, a to ve vztahu k rychlosti rozkladu jednotlivých složek slámy v různých půdně-klimatických podmínkách, působením slámy na půdní vlastnosti apod. Potvrzuje se, že i v případě slámy je potřeba zohlednit mnoho faktorů, které mohou ovlivnit přeměny a funkce slámy v půdě po její „aplikaci“. Proto i v případě využívání slámy jako hnojiva bychom neměli jednotlivé vztahy přehlížet.

V letošním roce byl specifický průběh počasí od zimy až téměř do sklizně. Některé skutečnosti byly podrobněji rozebírány v předchozích vydáních Agrofert News a jiných odborných sděleních. Připomínám ve zkratce ty nejdůležitější, které budou mít vliv na hnojení slámou:

Poměr C:N u slámy

Ve vědeckých studiích i polních pokusech je v posledních letech dokumentováno snižování obsahu dusíku ve slámě obilnin, a to z důvodů i) vyššího podílu odběru dusíku zrnem (tzv. sklizňového indexu dusíku), zejména při vyšších výnosech, ii) lepší schopnosti nových odrůd remobilizovat dusík z vegetativních částí („slámy“) do zrna. V souvislosti s posledním 5.), a také 3.) bodem předchozího odstavce, lze předpokládat letos nižší obsah dusíku ve slámě, především u porostů bez pozdního (kvalitativního) přihnojení.

Ve starších publikacích je často uváděn obsah dusíku ve slámě kolem 0,5 % v jedné tuně slámy. Novější údaje reagující na snížení vstupů dusíku do půdy dokumentují obsah N ve slámě kolem 0,4 %. Ve výsledcích pokusů a šetřeních v zemědělské praxi se často setkáváme s obsahy N i pod 0,3 %.

Výpočet poměru C:N je teoreticky celkem jednoduchý. Sláma (obdobně jako většina jiných rostlinných částí) obsahuje mezi 45-50 % uhlíku (C) v sušině. U částí rostlin na konci vegetace je to častěji horní hranice tohoto rozsahu (tj. 48-50 %), tj. 480-500 kg C v jedné tuně slámy. Při obsahu 0,5 % N, tj. 5 kg/t si poměr dopočteme tak, aby jeho vyjádření bylo v poměru k jednomu (1) dílu N.

Např. 500 kg C : 5 kg N (obě strany vydělíme 5) = poměr C:N 100:1; (pro 480 kg C : 5 kg  = 96:1). Avšak při nižším obsahu dusíku (např. 0,3 %, tj. 3 kg/t) se již poměr značně rozšíří. Je pouze potřeba upřesnit, že obsah C ve slámě se „nemění“: 500 kg C : 3 kg N (obě strany vydělíme 3) = poměr C:N 167:1; (pro 480 kg C : 3 kg  = 160:1). Z těchto výpočtů je patrné, že při změně obsahu C až o 2 % (48 %, resp. 50 %) se změní poměr C:N pouze o jednotky, avšak při poklesu obsahu dusíku ve slámě o dvě desetiny (0,5 %, resp. 0,3 %), se změní (rozšíří) poměr C:N o desítky!

Z pohledu přeměn dusíku v půdě je důležité, zda po zapravení organické látky (statkového/organického hnojiva) bude docházet k uvolňování dusíku do půdy, nebo ho zcela využijí půdní mikroorganismy. Obecně, ve vztahu k potřebě uhlíku a dusíku pro své buňky a „spotřebě“ uhlíku při rozkladných procesech je uváděna optimální až hraniční hodnota C:N pro mikroorganismy 25-30:1. Širší poměr C:N (nad 30:1) vede ke zpomalení rozkladu organických látek. Mikroorganismy však mohou využít volný minerální dusík z půdy. Jeho úbytek (nedostatek) může ale zpomalit růst následných plodin a dochází k tzv. dusíkové depresi. Zde je potřeba ještě upřesnit, že pro mikroorganismy je využitelný amonný dusík (a amoniak), který mohou bezprostředně vázat do organických dusíkatých látek (aminokyselin, amidů aj.). O nitrátový dusík, na rozdíl od rostlin, „nemají mikroorganismy zájem“. Nitrátová forma dusíku však v létě v půdách obvykle převažuje.

Hnojení dusíkem?

Z výše uvedeného je patrné, že při zaorávce slámy, by měl být doplněn dusík „na podporu jejího rozkladu“. Avšak s ohledem na klimatickou změnu, která ovlivňuje letní průběh počasí, je nezbytné uplatňovat některé změny „doplňování dusíku“. Rozbor souvislostí by byl na delší článek, tak alespoň některé nejdůležitější body.

Nesmíme však zapomenout na výše uvedené fytopatologické problémy (choroby vegetativních částí rostlin, výskyt škůdců, zejm. stonkových krytonosců apod.), které spíše vyžadují téměř bezodkladné zapravení slámy po sklizni pro omezení jejich šíření či dokončení vývoje škodlivého organismu.

Dávka dusíku „na slámu“

Dopočet potřebné dávky dusíku také není složitý. Je potřeba si pouze uvědomit, že obsah C ve slámě se nemění a zůstává stále kolem 48-50 %. My „měníme“ pouze množství dusíku, i když to z poměru C:N to na první pohled není patrné. Např. pokud máme poměr C:N 100:1, tj. 500 kg C : 5 kg N v tuně slámy a požadujeme např. upravit poměr C:N na 30:1, tj. 500 kg C ÷ 30 = 16,7 kg N, nebo na poměr 25:1, tj. 500 kg C ÷ 25 = 20 kg N. Ve hnojivu pak přidáme rozdíl potřeby N pro optimální poměr C:N (16,7, resp. 20 kg N) a obsahu dusíku ve slámě (5 kg), tj. 16,7-5=11,7 kg N, resp. 20-5=15 kg N (na jednu tunu slámy).

Veškerá sláma se však nerozloží ihned, ale s ohledem na podmínky dochází po dobu „působení dusíku“ k rozložení jen 30-60 % slámy. Proto je snahou, aby amonný dusík působil co nejdéle. Střední doporučená dávka dusíku na podíl „letního“ rozkladu slámy je tak adekvátně pouze 4-7 kg N na tunu slámy. Dopočet skutečné potřeby dusíku je pak již násobkem dávky dusíku a odhadnutého množství zaorávané slámy (které bude letos nižší, než v jiných letech) – viz tabulka. Avšak při předpokládaném nižším obsahu dusíku ve slámě (viz výše) se potřebná dávka dusíku může zvýšit o 1-2 kg N na tunu slámy.

Inhibitory nitrifikace

Inhibitory nitrifikace byly již výše doporučeny při aplikaci tekutých statkových a organických hnojiv na slámu. Tato hnojiva (kejda, digestát, močůvka aj.) obsahují totiž většinu dusíku ve formě amonného iontu nebo rozpuštěného amoniaku, menší podíl zůstává ve vazbách organických látek těchto hnojiv. Pokud je jejich aplikace nutná v letních měsících (např. z důvodu vyprazdňování jímek), je vhodné směřovat aplikaci právě na pozemky, kde bude zapravována sláma. Dočasná imobilizace dusíku je jedním z vhodných nástrojů lepšího hospodaření s dusíkem.

Pokud nemáme pozemky se slámou, je ideální přímé injektážní zapravení tekutých hnojiv. V případě jakýchkoliv povrchových aplikací (hadicemi, rozstřikem apod.) se totiž zvyšují přímé ztráty dusíku těkáním amoniaku a hnojiva stejně vyžadují následné zapravení. Prokypřením půdy při zapravování se zvýší oxidační procesy, které jsou v letním období spíše nežádoucí, zejména mineralizace půdní organické hmoty (a její „ztráta“ v podobě CO2) a také přeměna amonného dusíku z aplikovaných hnojiv na nitráty (NH4+→NO3-).

Nitrifikaci je důležité omezit přídavkem inhibitorů nitrifikace (IN). Vědecké studie potvrzují, že v polních podmínkách, s ohledem na rychlé změny v půdě (např. vlhkosti, teploty, oxidačních podmínek apod.) jsou účinnější komerční produkty, které jsou složeny alespoň ze 2 inhibičních látek, které mohou účinněji působit v rozmanitějších podmínkách než pouze jedna inhibiční látka.

Pro doplnění je důležité uvést, že IN nejsou látky, které ničí půdní biotu, ale pouze omezují účinnost enzymu (amoniak monooxygenázy), který proces nitrifikace „zahajuje“. Pochopitelně také nelze zaměňovat IN a inhibitor ureázy (IU). Přestože jsou oba typy inhibitorů spojeny s přeměnami dusíku, každý působí v jiném procesu.

Ještě je potřeba zdůraznit, že využít IN je vhodné i při injektážních aplikacích. Je to vlastně další „nástavba“ pro ještě lepší hospodaření s dusíkem.

Ing. Jindřich Černý, Ph.D. /Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, ČZU v Praze.

 

Dávky hnojiv pro doplnění dusíku na „letní“ rozklad příslušného množství slámy

 

Dávka slámy

(t/ha)

Potřeba dusíku

(kg/ha)

viz výpočty

Dávka hnojiva LOVOGRAN – 20 % N

(kg/ha)

Dávka hnojiva

DAM – 30 % N

(l/ha; kg/ha)

Potřeba kejdy/digestátu – 0,4 % N v č. h.

(t/ha)

1

4-7

20-35

13-23; 17-30

1-2

3

12-21

60-105

40-70; 52-91

3-6

4

16-28

80-140

53-93; 69-121

4-8

5

20-35

100-175

67-117; 87-152

5-10